B & B Sportmobil Kft. 6000 Kecskemét, Szent László krt. 37.

Tel.: 20/977-90-13 20/477-73-60

E-mail.: sportmobilkft@gmail.com

Adatkezelési tájékoztató

ADATKÉRŐ LAP HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ

AZ ÉRINTETT ADATAI

(három adat szükséges minimum egy személy azonosításához)

Név: 

Anyja neve: 

Szül. hely : 

A TÁRSASÁG ADATAI

Az adatkezelő neve, címe (postai cím is)

B&B Sport-Mobil Kft.                                      6000 Kecskemét, Szent László krt. 37.

Az adatkezelő képviselője (név, elérhetőség)

Bodor István 20/9779013

Az adatkezelő honlapja

www.sport-mobil.hu

Az adatkezelés jogalapja

hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Az adatkezelés célja

szerződés kötés

A személyes adatok címzettje(i)

biztosító, autópálya kezelő, hivatalos szervek.

Adatfeldolgozó igénybevétele (név, cím)

Török Anikó 6100 Kkfháza, Attila u. 22.

A személyes adatok tárolásának időtartama

5 év v. törvényi előírásnak megfelelően.

Tájékoztatás az érintett jogairól

Önnek, mint a Társaságunknál személyes adatok kezelésében érintett személynek joga van

a)       kérelmezni Társaságunktól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,

b)      az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolását,

c)       jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén Önnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá

d)      tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése ellen, illetve

e)      Önnek joga van az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen visszavonni. A visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást Ön postai vagy elektronikus úton is kezdeményezheti a ………. e-mail címen.

f)        Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.

g)       Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

További információ az adatkezelési tájékoztatónkban olvasható, amely Társaságunk honlapján (www.sport-mobil.hu) a láblécben/fejlécben található. Az adatkezelési tájékoztató közvetlen linkje: …………………………………….

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).

Kijelentem, hogy az általam fentiekben megadott személyes adataim a valóságnak megfelelnek és a jelen dokumentumban megjelölt célú és időtartamú adatkezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül járulok hozzá.

Kecskemét,                                                                                                          ________________________________

Készül 2 példányban                                                                                                   (az érintett aláírása)